Paź 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Sikorskiego 26

83-200 Starogard Gdański

tel/fax 58 56 133 26

NIP 592-20-46-183

REGON 192121039

www.oppstarogard.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor - Grzegorz Oller

Paź 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
wspomaga rozwój młodego człowieka poprzez współdziałanie z nim
w podejmowaniu różnych form aktywności w czasie wolnym.

Paź 20

STATUT
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIMPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1991 r. poz. 329 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1982 r. poz. 357 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 52, poz. 466) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011/109/631 ); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 Rozdział I

 

Nazwa

§1


1.    Placówka wychowania pozaszkolnego nosi nazwę: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, w skrócie OPP.
2.    Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu.
3.    Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

Paź 20

Rada Rodziców na rok szkolny 2014 - 2015

 

W roku szkolnym 2014 - 2015 Rada Rodziców ma następujący skład:

Przewodnicząca - Dorota Szufrajda

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Möller

Skarbnik - Anna Szweda

Komisja rewizyjna:

- Anna Drążek

- Anna Laser

 

Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi dla wszystkich zajęć odbywających się w OPP - 15 zł miesięcznie.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie OPP lub na konto z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy koła:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

35 8340 0001 0008 1142 3000 0001

Paź 20

REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli.

 

II.  Uczestnik ma prawo do:

- uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez siebie kole,

- korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli z OPP,

- poszanowania godności własnej i współuczestników,

- jawnego wyrażania opinii dotyczącej zajęć w kole.

 

III. Uczestnik ma obowiązek:

- systematycznie uczęszczać na zajęcia,

- dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

- z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów,

- troszczyć się o mienie placówki i porządek,

- naprawiać wyrządzone szkody.

 

IV. Za wybitne osiągnięcia, uczestnik może być nagrodzony:

- pochwałą opiekuna z adnotacją w dokumentacji zajęć,

- udziałem w imprezach środowiskowych, wojewódzkich i zagranicznych,

- wyróżnieniem na piśmie  przekazanym macierzystej szkole.

 

V.  Za naruszenie regulaminu, uczestnik może być ukarany:

- poprzez zwrócenie uwagi z odnotowaniem,

- powiadomieniem wychowawcy i rodziców,

- zawieszeniem w zajęciach na czas określony,

- wykreśleniem z listy uczestników OPP.

Paź 20

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu z dnia 08 listopada 2013 r.

 

 

I. Zamawiający:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Sikorskiego 26

83-200 Starogard Gdański

tel./fax: 58 56 133 26

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

 

III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe „MABET”

mgr inż. Marek Hołowiński

ul. Bohaterów Monte Cassino 19

83-200 Starogard Gdański

 

Oferta nr 2 wybrana została jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

IV. Oferty złożone prze firmy

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Ilość otrzymanych punktów w kryterium

 

 

1

MSP „SMOK”

Keister, Ksepka

Sołka Jawna

ul. Kanałowa 13

83-200 Starogard Gdański

 

 

94,95

 

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe

„MABET”  mgr inż. Marek Hołowiński

ul. Bohaterów Monte Cassino 19

83-200 Starogard Gdański

 

 

 

100

 

 

3

DOM-PLAST s.c.

Jarosław Ciesielski, Tomasz Gradulewski

A. Armii Krajowej 9H

83-200 Starogard Gdański

 

 

 

73,93

 

 

4.

Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA

Andrzej Stella

ul. Hallera 16

83-200 Starogard Gdański

 

 

 

96,67

Paź 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pomieszczeń
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Numer ogłoszenia na stronie www.portal.uzp.gov.pl: 223217 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ognisko Pracy Pozaszkolnej , ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 561 33 26, faks 58 561 33 26.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oppstarogard.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Remont pomieszczeń sanitarnych i pracowni rzeźby w piwnicy - połączenie dwóch pomieszczeń dydaktycznych przez wykonanie otworu w ścianie szer. 2,4 m wraz z adaptacją części pomieszczenia na składzik gliny; wykonanie węzła sanitarnego w istniejącym pomieszczeniu składającego się z WC, przedsionka i łazienki; wykonanie suszarni rzeźby w następnym pomieszczeniu; remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji wod- kan, elektrycznej i CO 2) Remont pomieszczeń dydaktycznych na parterze - połączenie dwóch pomieszczeń dydaktycznych przez wykonanie otworu w ścianie szer. 3,0 m; remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji elektrycznej i CO 3) Remont pomieszczenia sanitarnego na parterze - remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji wod- kan, elektrycznej i CO 4) Remont pomieszczeń sanitarnych na piętrze - adaptacja dwóch istniejących pomieszczeń na pom. gospodarcze, WC męskie z przedsionkiem i WC damskie z przedsionkiem; remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji wod- kan, elektrycznej i CO.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) Remont pomieszczeń sanitarnych i pracowni rzeźby w piwnicy - połączenie dwóch pomieszczeń dydaktycznych przez wykonanie otworu w ścianie szer. 2,4 m wraz z adaptacją części pomieszczenia na składzik gliny; wykonanie węzła sanitarnego w istniejącym pomieszczeniu składającego się z WC, przedsionka i łazienki; wykonanie suszarni rzeźby w następnym pomieszczeniu; remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji wod- kan, elektrycznej i CO 2) Remont pomieszczeń dydaktycznych na parterze - połączenie dwóch pomieszczeń dydaktycznych przez wykonanie otworu w ścianie szer. 3,0 m; remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji elektrycznej i CO 3) Remont pomieszczenia sanitarnego na parterze - remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji wod- kan, elektrycznej i CO 4) Remont pomieszczeń sanitarnych na piętrze - adaptacja dwóch istniejących pomieszczeń na pom. gospodarcze, WC męskie z przedsionkiem i WC damskie z przedsionkiem; remont posadzek, ścian, sufitów i instalacji wod- kan, elektrycznej i CO

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 44.11.00.00-4, 31.00.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 5 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Podpisanie i zaakceptowanie na każdej stronie wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, 2) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w szczególności: a) nieterminowego przekazania terenu robót przez Zamawiającego, mającego wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wstrzymania robót przez Zamawiającego, c) z powodu siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych, e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oppstarogard.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26 83-200 Starogard Gdański sekretariat, pokój nr 4 w godz. 8.00-15.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 09:45, miejsce: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26 83-200 Starogard Gdański sekretariat, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie