Paź 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Sikorskiego 26

83-200 Starogard Gdański

tel/fax 58 56 133 26

NIP 592-20-46-183

REGON 192121039

www.oppstarogard.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor - Grzegorz Oller

Paź 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
wspomaga rozwój młodego człowieka poprzez współdziałanie z nim
w podejmowaniu różnych form aktywności w czasie wolnym.

Paź 20

STATUT
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIMPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1991 r. poz. 329 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1982 r. poz. 357 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 52, poz. 466) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011/109/631 ); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 Rozdział I

 

Nazwa

§1


1.    Placówka wychowania pozaszkolnego nosi nazwę: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, w skrócie OPP.
2.    Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu.
3.    Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

Paź 20

Rada Rodziców na rok szkolny 2014 - 2015

 

W roku szkolnym 2014 - 2015 Rada Rodziców ma następujący skład:

Przewodnicząca - Dorota Szufrajda

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Möller

Skarbnik - Anna Szweda

Komisja rewizyjna:

- Anna Drążek

- Anna Laser

 

Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi dla wszystkich zajęć odbywających się w OPP - 15 zł miesięcznie.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie OPP lub na konto z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy koła:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

35 8340 0001 0008 1142 3000 0001

Paź 20

REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli.

 

II.  Uczestnik ma prawo do:

- uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez siebie kole,

- korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli z OPP,

- poszanowania godności własnej i współuczestników,

- jawnego wyrażania opinii dotyczącej zajęć w kole.

 

III. Uczestnik ma obowiązek:

- systematycznie uczęszczać na zajęcia,

- dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

- z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów,

- troszczyć się o mienie placówki i porządek,

- naprawiać wyrządzone szkody.

 

IV. Za wybitne osiągnięcia, uczestnik może być nagrodzony:

- pochwałą opiekuna z adnotacją w dokumentacji zajęć,

- udziałem w imprezach środowiskowych, wojewódzkich i zagranicznych,

- wyróżnieniem na piśmie  przekazanym macierzystej szkole.

 

V.  Za naruszenie regulaminu, uczestnik może być ukarany:

- poprzez zwrócenie uwagi z odnotowaniem,

- powiadomieniem wychowawcy i rodziców,

- zawieszeniem w zajęciach na czas określony,

- wykreśleniem z listy uczestników OPP.

Paź 20

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu z dnia 08 listopada 2013 r.

 

Paź 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pomieszczeń
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Numer ogłoszenia na stronie www.portal.uzp.gov.pl: 223217 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013